Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Aydınlatma Metni

İşbu Kişisel Veriler Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi, aktarılması ve KVKK kapsamındaki haklarınıza dair sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

Socios Turkey Teknoloji ve Dijital Pazarlama Anonim Şirketi (“SOCIOS” veya “Şirketimiz”) olarak, veri sorumlusu sıfatıyla elde ettiğimiz kişisel verileri Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuata uygun hareket edebilmemizi teminen aşağıda açıklanan kapsamda işleyeceğiz.

2. İşlenen Kişisel Veriler

SOCIOS olarak, aşağıda belirtilenler de dahil olmak üzere birtakım kişisel verilerinizi işleyebilmekteyiz:
 • • Yaş, cinsiyet dahil kimlik bilgileriniz,
 • • E-posta adresi dahil iletişim bilgileriniz,
 • • Yaşanılan şehir dahil lokasyon bilgileriniz,
 • • Eğitim durumu dahil mesleki deneyim bilgileriniz,
 • • Desteklenen futbol takımı bilgisi dahil diğer bilgileriniz.

3. İşleme Amaçları

Şirketimiz, veri sorumlusu olarak, kişisel verilerinizi KVKK’ya ve ilgili mevzuata uygun olarak işlemekle yükümlüdür. Kişisel verileriniz sadece belirli, açık ve meşru amaçlarla ve hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak işlenecektir. Ayrıca Şirketimiz kişisel verilerinizi işleme amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlemeye ve işlediği verilerin doğru ve güncel olmasına özen gösterecektir.

İşlediğimiz kişisel veriler anonimleştirilerek tutulacaktır.

Şirketimiz söz konusu kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlar ile sınırlı olarak işlenecektir:
 • • Anket çalışmalarının yürütülmesi,
 • • Müşteri ilişkileri süreçlerinin yürütülmesi,
 • • İş süreçlerinizi analiz ederek ürün ve hizmetlerimizin süreçlerinize uygun hale getirilmesi ve önerileriniz, istekleriniz ya da raporlarımız doğrultusunda iyileştirilmesi,
 • • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,
 • • Sosyal medya ve kurumsal iletişim süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,
 • • İş faaliyetlerimizin yönetilmesi, yürütülmesi ve denetlenmesi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • • Yasal mevzuatlara uyum sağlanmak ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi.

4. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 3. maddesinde açıklanan amaçlarla Kanun’un 8. ve 9. maddeleri kapsamında ve ilgili düzenlemeler kapsamında aktarılmasını gerektiren sebeplerle sınırlı olmak üzere bilgi teknolojileri hizmet sağlayıcılarına, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve hukuken yetkili kişilere aktarılabilecektir.

Bu tür aktarımların gerçekleştiği durumlarda, karşı tarafın gizlilik ve veri koruma yasalarına uygunluğa bağlı olmaları sağlanır ve yasaların gerektirdiği şekilde veya uygun sözleşmeye dayalı düzenlemeler yoluyla kişisel verilerinizin mahremiyetinin korunduğundan emin olunur. Buna ek olarak Şirketimiz, verilerinizin güvenli bir şekilde aktarılmasını sağlamak için şifreleme, anonim hale getirme gibi teknik ve organizasyonel önlemler de almaktadır.

5. Kişisel Verileri Toplama Yöntemimiz

Kişisel verileriniz size gönderilen anketi doldurmanız ile birlikte dijital platformlardan, e-postalardan, internet sitesinden ve elektronik ortamlardan otomatik veya otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır.

6. İşlemeye Yönelik Hukuki Sebeplerimiz

Kişisel verileriniz; Şirketin hakkını tesis etmesi, savunması ve koruması için zorunlu olması, Şirketin meşru menfaatini yerine getirmesi için zorunlu olması dahil KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen hukuki sebeplere dayalı olarak işlenmektedir.

7. Kişisel Verilerinizin Korunması

SOCIOS, Kişisel Verilerinizin güvende, doğru ve gerektiğinde güncel tutulmasını sağlamak için bir dizi fiziksel, elektronik ve idari önlemler almaktadır. Bu önlemlerden bazıları şunlardır:
 • • Kişisel verilerin işlenmesi esnasında yükümlülüklerin farkında olunmasının sağlanması için ilgili personele farkındalık eğitimlerinin verilmesi,
 • • Kişisel verilere erişimi "bilinmesi gereken" temelinde sınırlandırmak için idari ve teknik kontrollerin yapılması,
 • • Güvenlik duvarları, şifreleme ve anti-virüs yazılımı dahil olmak üzere teknolojik güvenlik önlemlerinin alınması,

8. Kişisel Verilerinizin Güvenliği, Muhafazası ve İmhası

İşbu Aydınlatma Metni’nde yer alan amaçlar doğrultusunda işlenen kişisel verileriniz; KVKK’ya ve Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik’e uygun olarak saklanacak ve imha edilecektir.

SOCIOS olarak kişisel verilerin güvenliğini, KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak yerine getirmekteyiz. Bu kapsamda SOCIOS, işlediği kişisel verilerin; hukuka uygunluğunu sağlamak, hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaktadır. SOCIOS, kişisel verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla Kişisel Veri Güvenliği Politikası hazırlamıştır.

9. Kişisel Verileriniz Konusundaki Haklarınız

İlgili kişi olarak, Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz:
 • • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme.

Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, internet sitemizdeki İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak veya kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak [email protected] adresine iletebilirsiniz. Başvurunuz SOCIOS tarafından 30 (otuz) gün içerisinde veya mümkün olan en kısa sürede ücretsiz olarak yanıtlanacaktır. Ancak talep edilen işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücretler talep edilecektir. SOCIOS, söz konusu talepleri cevaplayabilmek için sizden ek bilgi talep edebilecek ve size sorular yöneltebilecektir.

Başvurunun diğer kişilerin hak ve özgürlüklerine zarar verme riski olması, orantısız efor harcanmasını gerektirmesi, bilginin kamuya açık olması, talebin SOCIOS’a kötü niyetle zarar vermek amaçlı olduğunun anlaşılması gibi durumlarda, SOCIOS ilgili talebi gerekçeli olarak reddedebilecektir. Böyle bir durumda ilgili veri sahibinin mevzuatta belirtilen şartlar çerçevesinde KVK Kurulu’na şikâyette bulunma hakkı bulunmaktadır.

10. Veri Sorumlusu İletişim Bilgileri

Socios Turkey için:
E-posta: [email protected]